Żubr
PL EN
Zagrożenia i ochrona

Restytucja żubra była jednym z pierwszych programów ratowania ginących gatunków zwierząt zakończonym sukcesem. Mimo iż liczba żubrów systematycznie wzrasta ryzyko wyginięcia gatunku jest nadal wysokie.

Głównymi zagrożeniami są:

- niska liczebność światowej populacji

- rozproszenia, izolacja przestrzenna i niska liczebność populacji wolno-żyjących;

- niska zmienność genetyczna żubrów wynikająca z przejścia populacji przez tzw. „wąskie gardło” i niskiej liczby założycieli (linia nizinna - 7 osobników, linia białowiesko-kaukaska – 12 osobników) oraz nierówny udział założycieli w puli genetycznej populacji (ponad 80% genów pochodzi jedynie od jednej pary założycieli - samca M 45 PLEBEJER i samicy F 42 PLANTA);

- ograniczona liczba terenów dogodnych do introdukcji żubrów (ze względu na wymagania przestrzenne żubrów i  na duże ryzyko konfliktu z człowiekiem, introdukcje mogą odbywać się na terenie dużych kompleksów leśnych oraz na obszarach o niskim zaludnieniu);

- ograniczone możliwości introdukcji z powodu niskiej akceptacji gatunku (strach ludzi przed dużym, dziko żyjącym roślinożercą);

- brak zasad zarządzania wolno-żyjącymi populacjami opartych o naukowe podstawy;

- zagrożenia zdrowia żubrów (choroby i pasożyty)

- niestabilna sytuacja polityczna w krajach posiadających warunki do tworzenia nowych wolnych populacji żubra (duże kłusownictwo w krajach dawnego Związku Radzieckiego);

- zagrożenie możliwością hybrydyzacji z bizonem (stada bizonów są tworzone i hodowane w Polsce i innych krajach europejskich dla celów gospodarskich).

 

Działania ochronne uwzględniające potrzeby poszczególnych populacji wolno-żyjących jak i całego gatunku powinny obejmować:

- kontynuacja procesu reintrodukcji

- zwiększenie liczby i wielkości populacji

- zmniejszenie izolacji stad i umożliwienie swobodnej wymiany osobników między stadami (stworzenie zwartego zasięgu występowania gatunku);

- opracowanie systemów zarządzania populacjami żubrów (naturalizacja stad);

- polepszania warunków bytowania żubrów, a szczególnie bazy żerowej przez tworzenie nowych i rekultywowanie istniejących polan śródleśnych i łąk;

- modyfikacja zimowego dokarmiania, przez budowę nowych miejsc dokarmiania rozproszonych na terenie areału populacji;

- stworzenie prawnych podstaw finansowych gwarantujących wieloletnie finansowanie działań ochronnych na rzecz żubra, takich jak, koszenie traw i rekultywacja istniejących polan i łąk i pozyskiwanie z nich siana na potrzeby dokarmiania zimowego;

- monitoring genetyczny;

- rozwój programów badawczych;

- edukacja

- odizolowanie żubrów od bizona amerykańskiego i jego mieszańców;
Projekt "Kraina Żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE-Przyroda oraz przez Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne - Help for the threatened wildlife.
design :: Future4net