Projekt Life
PL EN
KONSULTACJE SPOŁECZNE (Public consultations)


E1: Konsultacje społeczne celów i działań projektu

Poparcie społeczne jest niezbędnym warunkiem efektywnej długookresowej ochrony żubra. Dobrym sposobem poinformowania mieszkańców regionu o prowadzonym projekcie są tzw. konsultacje społeczne z przedstawicielami lokalnych społeczności. 

W ramach niniejszego działania prowadzone są regularne spotkania z mieszkańcami poszczególnych gmin objętych projektem. Uczestnicy konsultacji są informowani o celach i działaniach projektu, jego potencjalnych wynikach i możliwościach oraz o samym żubrze (ekologia, biologia, ochrona, wady i zalety jego bliskiego sąsiedztwa z człowiekiem).

Szczególny nacisk położony jest na informacje dotyczące nowych możliwości, jakie otwierają się dzięki obecności gatunku (zwłaszcza w zakresie turystyki przyrodniczej). Uczestnicy konsultacji mają okazję, aby wyrazić swoją opinię na temat prezentowanych zagadnień, zaproponować nowe rozwiązania oraz zadawać pytania dotyczące wszelkich aspektów związanych z tym gatunkiem. W ramach działania został wyprodukowany film, którego emisja telewizyjna planowana jest jeszcze w tym roku.
Działanie prowadzi Fundacja Zielone Płuca Polski.


E2:  Uruchomienie strony internetowej

Niniejsza strona internetowa jest jednym z działań projektu. Mamy nadzieję, iż dostarczy Państwu wyczerpujących informacji na temat projektu, ale przede wszystkim na temat żubra. Planowane jest sukcesywne uzupełnianie portalu o bieżącą informację co do postępu projektu oraz o nowe i aktualne materiały dotyczące wszystkich aspektów tego gatunku. Odwiedzający będzie mógł otrzymać gruntowną wiedzę o historii, biologii, zachowaniu i ekologii żubrów. W przyszłości planowany jest dostęp online do internetowych kamer zamontowanych w terenie umożliwiających obserwację żubrów przebywających na wolności. Na razie z przyczyn technicznych zaoferować możemy państwu filmy o żubrach, nagrywane przez pracowników ZBS PAN prowadzących monitoring gatunku w terenie.   Dzieci zapraszamy na stronę z grami, quizami i innymi atrakcjami związanymi oczywiście z naszym chronionym gatunkiem – żubrem.

Oprócz części informacyjnej strona ma jednocześnie promować turystykę na Podlasiu, wspierając w ten sposób zrównoważony rozwój regionu. Strona przedstawi również podstawowe informacje dotyczące sieci Natura 2000.


E.3: Publikacja raportu popularnonaukowego.

We wrześniu 2010 r. zostanie przygotowany raport popularnonaukowy podsumowujący wyniki działań podjętych w projekcie. Przedstawi on informację jak zrealizowany projekt wpłynął na poprawę sytuacji żubra. Będzie on skierowany do odbiorców, którzy są zainteresowani ochroną przyrody, ale nie posiadają specjalistycznej wiedzy. Raport zostanie opublikowany w formie książkowej w języku polskim i angielskim w nakładzie 1000 egzemplarzy. Na stronie internetowej będzie również dostępna jego wersja elektroniczna.

Raport zostanie rozpowszechniony wśród osób odwiedzających Białowieski Park Narodowy, w gminach objętych projektem, jak również przekazany do bibliotek oraz organizacji pozarządowych. ZBS wykorzysta książkę jako materiał edukacyjny dla studentów. Ponadto raport zostanie przesłany do instytucji zajmujących się ochroną przyrody w innych częściach Polski, wszędzie tam gdzie występują wolno żyjące żubry.


E.4:  Wykonanie folderów, kalendarzy, map oraz broszur informacyjnych

W ramach projektu wydano ulotkę informacyjną, broszurę oraz kalendarz na 2008 r.  Planowane jest wydanie mapy obejmującej obszar realizowanego projektu oraz broszury, w której znajdą się informacje jak należy postępować, gdy żubr wchodzi w konflikt z człowiekiem (instrukcję postępowania na wypadek wtargnięcia zwierząt na pola i wyrządzenia przez szkód). Broszura będzie skierowana przede wszystkim do rolników.
Materiały promocyjne są ważnym środkiem do przekonania miejscowej społeczności, iż żubra nie należy traktować jako szkodnika, a wręcz przeciwnie, że można skorzystać z obecności żubrów w pobliżu (dotyczy to zwłaszcza właścicieli gospodarstw agroturystycznych). Zakład Badania Ssaków dodatkowo przygotuje specjalne materiały edukacyjne dla studentów z zakresu biologii i ochrony żubra oraz innych dużych ssaków.


E.5: Konferencja na temat projektu i perspektyw dalszych działań ochronnych

W ramach działania zostanie zorganizowana międzynarodowa konferencja, która przedstawi realizację celów projektu, jego perspektywy i możliwość kontynuacji programu “Kraina Żubra” w przyszłości. Konferencja odbędzie się w 2009r. Zostaną na nią zaproszeni przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, władz regionalnych i lokalnych, beneficjenci podobnych programów Life, pracownicy Lasów Państwowych, naukowcy oraz działacze organizacji pozarządowych. Dodatkowo zaproszeni zostaną goście z Ukrainy, Białorusi i Litwy – zaangażowani w zarządzanie populacjami żubrów w swoich krajach.

Konferencja będzie platformą do wymiany pomysłów i wiedzy dotyczącej ochrony żubra i zarządzania jego populacjami. Pozwoli ponadto na sformułowanie pierwszych wniosków dotyczących realizacji projektu i oceny jego wpływu na populacje oraz na nastawienie lokalnej społeczności do powiększonego zasięgu żubra. Konferencja będzie dobrym początkiem do dalszej kooperacji pomiędzy państwami, w których występują żubry.


E.6: Seminaria o ochronie żubra skierowane do nauczycieli

Wraz z akcją informacyjną dla rolników przewidziane jest przeprowadzenie wykładów skierowanych do nauczycieli. Celem działania jest dostarczenie nauczycielom właściwej wiedzy dotyczącej gatunku, jego potrzeb i problemów, wyjaśnienie możliwych nieporozumień, złagodzenie nieprzychylnych postaw, a także promowanie akceptacji obecności żubra w regionie. Nauczyciele otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych, które będą mogli wykorzystać w pracy z uczniami. W rezultacie “żubrzych lekcji” najmłodsza część lokalnej społeczności będzie mogła szerzej zapoznać się z żubrem i znaczeniem jego ochrony.Projekt "Kraina Żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE-Przyroda oraz przez Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne - Help for the threatened wildlife.
design :: Future4net