Projekt Life
PL EN
KORYTARZE EKOLOGICZNE   (Ecological corridors)


A.2: Audyt ekologiczny planowanych korytarzy ekologicznych pomiędzy Puszczą Białowieską a innymi obszarami potencjalnego występowania żubra w regionie

Ważnym krokiem do ograniczenia izolacji stad żubrów jest ich migracja pomiędzy sąsiadującymi obszarami leśnymi. Projekt przewiduje rozsiedlenie żubrów w sąsiadujących z Puszczą Białowieską puszczach: Knyszyńską, Mielnicą i Bielską. Migracjom żubrów sprzyjają odpowiednie przygotowane przyrodniczo obszary pomiędzy tymi kompleksami leśnymi. Z reguły są to odnowienia lasu lub nieużytki objęte naturalną sukcesją. Stanowią one tzw. korytarze ekologiczne. Powyższe zadanie przewiduje zweryfikowanie w terenie takich obszarów, a więc określenie obszarów najkorzystniejszych dla wędrówek żubrów oraz innych dużych ssaków, określenie potencjalnych barier, określenie obecnych na szlakach migracyjnych środowisk przyrodniczych. Na podstawie audytu ekologicznego zostaną przygotowane mapy GIS*1. Audyt obejmuje 11 gmin obejmujących obszar Puszczy Białowieskiej oraz sąsiadujące z nią tereny. Przebieg korytarzy ekologicznych jest konsultowany w władzami lokalnymi, przedstawicielami jednostek samorządowych i służbami leśnymi. Planowane na IV kwartał 2008 seminarium pozwoli na szerszą wymianę opinii ww. środowisk, co do przebiegu szlaków migracyjnych oraz omówienia ewentualnych korekt. Następnym etapem tego przedsięwzięcia będzie wprowadzenie korytarzy ekologicznych do planów zagospodarowania przestrzennego (Działanie A3 – Wprowadzenie korytarzy ekologicznych do planów zagospodarowania przestrzennego). Wyniki audytu ekologicznego zostaną umieszczone w końcowym raporcie. 

Przeprowadzony audyt, przygotowany raport oraz planowane seminarium staną się dodatkowo narzędziem informacyjno-edukacyjnym dla lokalnych i regionalnych władz oraz zarządców obszarów leśnych przedstawiającym znaczenie i działanie korytarzy ekologicznych w ochronie przyrody.


A3: Wprowadzanie korytarzy ekologicznych do planów zagospodarowania przestrzennego

Ważnym warunkiem dla efektywnej ochrony żubra jest prawne zabezpieczenie ich szlaków migracji w formie korytarzy ekologicznych.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmin pozwalają na ukierunkowywanie sposobu użytkowania gruntów poprzez tworzenie prawnie wiążących reguł, które muszą być przestrzegane przez potencjalnych inwestorów. Gminy, znajdujące się w obszarze działania projektu LIFE, znajdują się obecnie we wstępnej fazie prac nad przygotowywaniem planów, dlatego też istniejące i planowane korytarze ekologiczne dla żubrów nie są dostatecznie chronione prawnie.

Na bazie wyników audytu ekologicznego zostanie przygotowana dokumentacja dotycząca korytarzy i innych obszarów bytowania żubra. Dokumentacja ta zostanie przekazana gminom w regionie Puszczy Białowieskiej wraz z rekomendacją jej uwzględnienia przy tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto będzie to punkt wyjścia w negocjacjach z gminami i władzami wojewódzkimi na temat stopnia, w jakim korytarze powinny być uwzględnione w planach, oraz jakie koszty trzeba będzie w związku z tym ponieść. Projekt przewiduje dofinansowanie przygotowywanych przez gminy planów zagospodarowania przestrzennego, ujmujących w swym zakresie kwestie dotyczące korytarzy ekologicznych. Projekt "Kraina Żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE-Przyroda oraz przez Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne - Help for the threatened wildlife.
design :: Future4net